Statut Fundacji Animacji Kultury i Sztuki „Mamut”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Fundacja Animacji Kultury i Sztuki „Mamut”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Rafała Pawlaka, Katarzynę Stefan i Martę Kowalską zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Aleksandrę Kolińską w kancelarii notarialnej w Głogowie, ul. Słodowa 27 w dniu 28.01.2016 r.
5. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Radwanice.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

1. Fundacja może posługiwać się następującymi skrótami: „Fundacja Mamut”.
2. Fundacja może posługiwać się specjalnym znakiem graficznym.
3. Fundacja używa pieczątek zawierających znak graficzny oraz nazwę Fundacji.

§ 5

1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną zgodnie z celami Fundacji.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Fundacja może zatrudniać pracowników.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 6

„Animujemy, wspieramy oraz tworzymy warunki dla rozwoju kultury i sztuki w małych społecznościach lokalnych.”

Celem Fundacji jest:
1. Działalność kulturalna, w tym m.in. pobudzanie życia kulturalnego i artystycznego w małych społecznościach lokalnych.
2. Inicjowanie i upowszechnianie nowatorskiej edukacji artystycznej i kulturalnej.
3. Tworzenie warunków rozwoju i prezentacja twórczości młodego pokolenia.
4. Promocja i wsparcie ciekawych zjawisk w zakresie kultury i sztuki wizualnej.
5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób niepełnosprawnych.
6. Pobudzanie refleksji oraz inicjowanie działań w przestrzeni publicznej dotyczących poprawy wyglądu, estetyki i funkcjonalności miejsc społecznie użytecznych.
7. Wspieranie inicjatyw lokalnych służących integracji oraz rozwojowi kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
8. Wspieranie w sposób merytoryczny i finansowy animatorów, twórców, pracowników instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych.
9. Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnych, prowadzenie badań w zakresie edukacji, kultury i sztuki.
10. Działalność oświatowa i edukacyjna, w tym m.in. szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych.
11. Działalność charytatywna, dobroczynność.
12. Podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji, historii oraz tożsamości narodowej.
13. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej przez:

1. Realizację autorskich programów i projektów animacyjnych, edukacyjnych i artystycznych.
2. Organizowanie i finansowanie spotkań, wystaw, spektakli, festiwali, pikników, koncertów, warsztatów, seansów filmowych, kursów, szkoleń, plenerów, konkursów oraz innej działalności i wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.
3. Pomoc w realizacji konkretnych projektów animacyjnych, kulturalnych i artystycznych.
4. Przygotowywanie i prezentacja portfolio twórców młodego pokolenia, artystów amatorów i profesjonalistów.
5. Wsparcie i popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki oraz niekonwencjonalnych i eksperymentalnych przedsięwzięć artystycznych.
6. Działalność związaną z poprawą estetyki i funkcjonalnością miejsc społecznie użytecznych.
7. Integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych poprzez działania animacyjno – twórcze m.in. spotkania, warsztaty, pikniki, wycieczki itp.
8. Stymulowanie i prowadzenie badań nad stanem kultury i sztuki oraz diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnych.
9. Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej związaną z celami statutowymi Fundacji, polegającej na wydawaniu książek, publikacji, plakatów, map, pocztówek itp.
10. Prowadzenie i wspieranie działalności internetowej i informacyjnej po przez wykorzystanie nowych mediów.
11. Współpraca z wszelkiego rodzaju podmiotami, w tym w szczególności z instytucjami kultury, oświatą, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi i grupami nieformalnymi w zakresie objętym celami Fundacji.
12. Gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów określonych w §6 Statutu i na rzecz Fundacji.
14. Organizowanie i udział we wszelkiego rodzaju formach wypoczynku, w tym m.in. wycieczki, imprezy, kolonie, obozy.
15. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacja celów Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Przychody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. zbiórek i imprez publicznych,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych oraz innych dochodów z operacji finansowych,
f. przychodów z działalności odpłatnej,
g. innych dochodów
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV. Organy Fundacji
§ 10

1. Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.
2. Wynagrodzenie za wykonywanie pracy i obowiązków wynikających z bycia członkiem zarządu Prezesa i Członków Zarządu Fundacji ustala Fundator.
3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z fundacją w stosunku pracy.

§ 11
Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się co najmniej z 2 osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Rafał Pawlak.
3. Prezes Zarządu jest uprawniony do:
a. powoływania członków Zarządu;
b. odwoływania członków Zarządu;
c. powoływania następnego Prezesa Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji;
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c. śmierci członka Zarządu.
5. Odwołanie członka zarządu następuje w przypadku:
a. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka zarządu;
b. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwała niezdolność do pełnienia funkcji;
c. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż 1 rok;
d. istotnego naruszenia postanowień statutu;
e. nienależytego wypełniania funkcji członka.
W przypadku śmierci Prezesa Zarządu nowego Prezesa wybierają spośród siebie członkowie Zarządu.

§ 12

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów,
b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
d) uchwalanie regulaminów,
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
f) powoływanie innych organów kontrolno-nadzorczych lub doradczych
g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
h) przyjmowanie m.in. darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
a) występowanie z wnioskiem i uchwalanie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach Zarządu.
4. Zarząd Fundacji uchwałą podjętą w trybie określonym w § 13 ust. 4 może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 13

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 14

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 15

Zmian w statucie Fundacji, w tym celów fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 16

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.